انتقادات و پیشنهادات بلیط الکترونیک باشگاه ذوب آهن