قوانین و مقررات


1- از خرید بلیط برای بانوان خودداری فرمایید.
2- تحت هیچ شرایطی بلیط استرداد نخواهد شد.
3- به تاریخ و ساعت برگزاری دقت داشته باشید و حداقل سه ساعت قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه حضور داشته باشید.